uki@NetBSD.org


About Me

Name
Yuuki Enomoto
Work Area
syspkgs, installation
Other Links